Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46347160, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl B, vložka 766 jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracovávané osobní údaje

V souvislosti s touto webovou prezentací zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách a informace ze souborů/záznamů charakteru cookies, či další informace technické povahy uvedené v síťových internetových protokolech.

Jedná se zejména o údaje: jméno a příjmení, email, telefon, případné další Vámi dobrovolně uvedené údaje v kontaktních formulářích a jejich přílohách.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem ke zpracování vašich osobních údajů je zajištění zpracování vašich požadavků uvedených v kontaktních formulářích. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovány, zlepšení kvality naší prezentace.

Přístup k Vašim osobním údajům

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich zneužití.

Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů některým státním orgánům (Policie ČR, apod.), nebo orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů i bez Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.

V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Možnost odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: oou@zdas.cz

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Dobrovolné poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete na základě Vašeho souhlasu dobrovolně. Jejich neposkytnutí však může vést k tomu, že nebudeme pravděpodobně moci zpracovat vaše dotazy a požadavky.

Informace o právech subjektu údajů

Máte zejména následující práva:

Údaje o kontaktech

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte email oou@zdas.cz, či písemně na adrese:

ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
Žďár nad Sázavou 1
591 01 Žďár nad Sázavou